1. Wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron

1.1. Klient i rynek

Jesteśmy zależni od naszych klientów. Chcemy zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów i dążymy do tego aby sprostać ich oczekiwaniom oraz przewyższać je w jak największym stopniu.

Nasi klienci są zainteresowani takimi cechami, jak zgodność, niezawodność, dostępność, dostawa, obsługa klienta i koszt produktu, który otrzymują.

Potrzeby i oczekiwania klientów są określane w ramach przeglądu umowy. Po określeniu wymagań klienta w formie umów na dostawy lub usługi, po przekazaniu oferty i otrzymaniu zamówienia, wymagania klienta są określane w dokumentach zamówienia w ramach zdefiniowanej realizacji zamówienia i są przekazywane wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację zamówienia. Dzięki stałym kontrolom zarząd i kierownictwo produkcji przekonują się o zgodności z określonymi specyfikacjami.

1.2. Pracownicy

Pracownicy domagają się bezpiecznego środowiska pracy i oczekują otwartej komunikacji z kierownictwem. Doceniamy osiągnięcia naszych kolegów i z zadowoleniem przyjmujemy sugestie dotyczące ulepszeń, które poważnie analizujemy pod kątem wykonalności. Cenimy pracę zespołową i projektową oraz konstruktywnie dyskutujemy i dążymy do celu. Tolerujemy błędy, jeśli są one wykorzystywane jako punkt wyjścia w procesie uczenia się. Podtrzymujemy wspólnie podejmowane decyzje i uważamy kontrolę za konstruktywną część procesu uczenia się. Niezależnie od odpowiedniego poziomu hierarchii, nasi pracownicy są dla naszej firmy najważniejsi. Poprzez rozmowy oceniające określamy potrzeby i oczekiwania pracowników w zakresie uznania, satysfakcji z pracy, umiejętności i rozwoju wiedzy, aby zapewnić jak największe zaangażowanie i motywację naszych pracowników.

1.3. Wspólnicy

Nasi wspólnicy oczekują od kierownictwa ciągłego rozwoju kompetencji technicznych i konkurencyjności firmy. Oczekuje się, że kierownictwo będzie gotowe do ciągłego doskonalenia i przestrzegania zasad zgodności, jak również wymogów urzędowych i prawnych. Oczekuje się odpowiedniego zwrotu z zaangażowanego kapitału oraz rocznych wypłat z zysku netto.

1.4. Wymogi prawne i regulacyjne

Zapewniamy, że jesteśmy świadomi prawnych i urzędowych wymagań, które mają zastosowanie do naszych usług, procesów i działań oraz włączamy odpowiednie wymagania jako część składową naszego systemu zarządzania jakością.

1.5. Środowisko

Troszczymy się o przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz redukcję emisji. Jesteśmy w trakcie procesu ciągłego doskonalenia, by bardziej ekonomicznie wykorzystywać zasoby. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną w przypadku incydentów i koncentrujemy się na zapobieganiu ryzyka.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Proszę skorzystać z naszej oferty doradczej. Proszę zadzwonić lub wysłać do nas e-mail.

Mają Państwo jeszcze pytania?

We use cookies and scripts on our website. Some of them are essential, while others help us to improve this website and your user experience with it.
You have the option to withdraw your consent at any time via the privacy policy.  Customize. Customize.
Accept All