1. Wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron

1.1. Klient i rynek

Jesteśmy zależni od naszych klientów. Chcemy zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów i dążymy do tego aby sprostać ich oczekiwaniom oraz przewyższać je w jak największym stopniu.

Nasi klienci są zainteresowani takimi cechami, jak zgodność, niezawodność, dostępność, dostawa, obsługa klienta i koszt produktu, który otrzymują.

Potrzeby i oczekiwania klientów są określane w ramach przeglądu umowy. Po określeniu wymagań klienta w formie umów na dostawy lub usługi, po przekazaniu oferty i otrzymaniu zamówienia, wymagania klienta są określane w dokumentach zamówienia w ramach zdefiniowanej realizacji zamówienia i są przekazywane wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację zamówienia. Dzięki stałym kontrolom zarząd i kierownictwo produkcji przekonują się o zgodności z określonymi specyfikacjami.

1.2. Pracownicy

Pracownicy domagają się bezpiecznego środowiska pracy i oczekują otwartej komunikacji z kierownictwem. Doceniamy osiągnięcia naszych kolegów i z zadowoleniem przyjmujemy sugestie dotyczące ulepszeń, które poważnie analizujemy pod kątem wykonalności. Cenimy pracę zespołową i projektową oraz konstruktywnie dyskutujemy i dążymy do celu. Tolerujemy błędy, jeśli są one wykorzystywane jako punkt wyjścia w procesie uczenia się. Podtrzymujemy wspólnie podejmowane decyzje i uważamy kontrolę za konstruktywną część procesu uczenia się. Niezależnie od odpowiedniego poziomu hierarchii, nasi pracownicy są dla naszej firmy najważniejsi. Poprzez rozmowy oceniające określamy potrzeby i oczekiwania pracowników w zakresie uznania, satysfakcji z pracy, umiejętności i rozwoju wiedzy, aby zapewnić jak największe zaangażowanie i motywację naszych pracowników.

1.3. Wspólnicy

Nasi wspólnicy oczekują od kierownictwa ciągłego rozwoju kompetencji technicznych i konkurencyjności firmy. Oczekuje się, że kierownictwo będzie gotowe do ciągłego doskonalenia i przestrzegania zasad zgodności, jak również wymogów urzędowych i prawnych. Oczekuje się odpowiedniego zwrotu z zaangażowanego kapitału oraz rocznych wypłat z zysku netto.

1.4. Wymogi prawne i regulacyjne

Zapewniamy, że jesteśmy świadomi prawnych i urzędowych wymagań, które mają zastosowanie do naszych usług, procesów i działań oraz włączamy odpowiednie wymagania jako część składową naszego systemu zarządzania jakością.

1.5. Środowisko

Troszczymy się o przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz redukcję emisji. Jesteśmy w trakcie procesu ciągłego doskonalenia, by bardziej ekonomicznie wykorzystywać zasoby. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną w przypadku incydentów i koncentrujemy się na zapobieganiu ryzyka.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Proszę skorzystać z naszej oferty doradczej. Proszę zadzwonić lub wysłać do nas e-mail.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.  Customize Customize
Yes, I agree