1. Polityka jakości, ochrony środowiska i energii

1.1. Polityka jakości

Zapewnienie jakości oznacza zabezpieczenie przyszłości! Myślenie zorientowane na przyszłość oznacza zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz oszczędność energii i zasobów!

Jednym z celów korporacyjnych Grupy 3River i jej spółek jest zapewnienie swoim klientom usług w zamówionej jakości.

Zarządzanie jakością oznacza dla nas: koordynację wszystkich działań, które przyczyniają się do zadowolenia klienta. Odnosi się to nie tylko do nienagannej jakości naszych usług, lecz także do bieżącej komunikacji z naszymi klientami i dostawcami.

Opieramy się na chęci naszych pracowników do działania. Dzięki szkoleniom i doskonaleniu zawodowemu pracownicy są w stanie osiągnąć powyższe cele. Czynnik konkurencyjności „jakość” ma dla nas ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy dążymy do współpracy z branżą motoryzacyjną.

Jakość nie przychodzi automatycznie. Musi być systematycznie i stale rozwijana, utrzymywana i w miarę możliwości ulepszana – każdego dnia i przez każdego pracownika.

Jeśli chodzi o działania zrównoważone, realizujemy rygorystyczną strategię oszczędzania emisji i energii. Poszczególne działania wdrażamy niezwłocznie w każdym zakładzie produkcyjnym.

Poniższe wytyczne dotyczące jakości ilustrują zasady naszej polityki jakości:

 • Chcemy inspirować naszych klientów.
 • Dlatego naszym ostatecznym celem musi być dostarczenie naszym klientom najwyższej jakości.
 • Rozumiemy przez to doskonałe wytwarzanie produktów.
 • Nasz klient wyznacza standard naszej jakości.
 • Klient jest naszym pracodawcą. On płaci nasze “wynagrodzenie”.
 • Naszym celem jakościowym jest zawsze „zero wad” lub „100% poprawności”. Jeżeli mimo to pojawią się błędy, będziemy o nich rozmawiać i w ten sposób unikniemy tych samych błędów w przyszłości.
 • Dalsze cele jakościowe jak i stosowne działania corocznie publikowane są przez Zarząd.
 • Naszych klientów traktujemy przyjaźnie i kompetentnie.
 • Jesteśmy niezawodni, reagujemy natychmiast na wymagania i reklamacje oraz dostarczamy zamówienia na czas.
 • Ta jakość usług jest rzeczą oczywistą.
 • Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego nasza jakość musi być widoczna we wszystkich działaniach, nie tylko w produktach, ale we wszystkich obszarach działalności firmy.
 • Naszym klientem jest każdy, dla kogo świadczymy usługi, w tym koledzy z innych działów, przełożony, każdy pracownik.
 • Wszyscy wspieramy się wzajemnie w realizacji celów jakościowych. Postępujemy w następujący sposób: najpierw myślimy, potem planujemy, potem działamy, a potem sprawdzamy wyniki.
 • Nasze produkty są tylko tak dobre jak jakość zakupionych materiałów i części. Dlatego oczekujemy 100% jakości i terminowości dostaw od naszych dostawców.
 • Oczekujemy również od naszych klientów świadomego działania w zakresie jakości.
 • W przypadku ryzyka związanego z jakością informujemy o tym naszych przełożonych, pracowników i współpracowników.

1.2. Polityka środowiska i energii

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących ram prawnych w zakresie ochrony środowiska i energii, do ciągłej poprawy naszej wydajności ekologicznej i energetycznej, a tym samym do skutecznego przyczyniania się do zachowania zasobów i ochrony środowiska.

To znaczy dla nas:

 • regularne sprawdzanie, czy istnieją niezbędne warunki finansowe i strukturalne;
 • regularne określanie i przegląd skutków środowiskowych i energetycznych;
 • coroczne ustalanie i dążenie do osiągnięcia celów w zakresie poprawy ekologiczności i efektywności energetycznej w ramach sformułowanej przez nas polityki energetycznej i środowiskowej;
 • die regularny przegląd systemu zarządzania poprzez audity wewnętrzne oraz stałe określanie zgodności;
 • zakup efektywnych energetycznie produktów i usług mających na celu poprawę wydajności energetycznej.

Zapewniamy, że wszystkie informacje niezbędne do osiągnięcia naszych celów są dostępne. Przyjęta przez nas Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi ramy dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, które wyznaczyliśmy.

Regularnie informujemy naszych pracowników, firmy powiązane, dostawców i usługodawców o Zintegrowanej Polityce Zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów środowiskowych i energetycznych.

Każdego roku zobowiązujemy się do przeglądu naszej Polityki Zarządzania i wprowadzania niezbędnych korekt.

1.3. Q/U/E-Planowanie

Powtarzające się działania w zakresie planowania obejmują, na przykład, rozwój przedsiębiorstwa, produkcję i konserwację zapobiegawczą, procedury testowania, monitorowanie urządzeń kontrolnych, szkolenia, konserwację, przydział zadań i uprawnień, ocenę IM oraz wykonywanie wewnętrznych auditów Q/U/E, a także w odniesieniu do infrastruktury, przydział zasobów i kontrola dokumentów oraz rejestrów Q/U/E.

Działania planistyczne wymagane przez danego pracownika w ramach kontrolowanych procesów polegają na przykład na wyjaśnianiu, przygotowywaniu, rozwijaniu, dostarczaniu, kierowaniu, uzupełnianiu, aktualizowaniu i sprawdzaniu.

Wykonanie czynności planistycznych jest zapewnione przez przestrzeganie odpowiednich instrukcji.

Odpowiednie środki (np. konsultacje / instruktaż / szkolenie) gwarantują, że

 • freelancerzy / pracownicy kontraktowi / pracownicy tymczasowi;
 • przedstawiciele handlowi / przedstawiciele / monterzy;
 • dostawcy / usługodawcy;
 • grupy robocze itd.

pracują zgodnie z naszym systemem IM.

Kierownictwo dba o to, by:

 • die planowanie systemu IM jest prowadzone w celu osiągnięcia celów Q/U/E;
 • utrzymanie funkcjonalności systemu IM przy planowaniu i wdrażaniu zmian w systemie IM.

Kierownictwo jest odpowiedzialne za planowanie Q/U/E firmy. Planowanie to skupia się na określeniu procesów niezbędnych do skutecznego i wydajnego spełnienia celów i wymagań firmy w zakresie Q/U/E zgodnych ze strategią firmy.

Dane wejściowe do efektywnego i wydajnego planowania obejmują następujące elementy:

 • strategie;
 • założone cele;
 • określone wymagania i oczekiwania klientów;
 • ocena wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • ocena danych dotyczących wydajności procesów;
 • z wcześniejszych doświadczeń;
 • zidentyfikowane możliwości poprawy;
 • dokładne dane dotyczące oceny ryzyka i ograniczania ryzyka.

Wyniki planowania Q/U/E służą jako podstawa dla niezbędnych procesów usługowych, wdrożeniowych i wsparcia.

Ma to zastosowanie w odniesieniu do następujących kwestii:

 • wymagane umiejętności i wiedza;
 • odpowiedzialność i upoważnienie do wdrażania planów usprawnienia procesów;
 • potrzebne zasoby, np. finanse i infrastruktura;
 • wskaźniki służące do oceny stopnia, w jakim osiągnięto poprawę wyników;
 • potrzeba poprawy, w tym metody i narzędzia;
 • potrzeba dokumentacji, w tym zapisów.

Kierownictwo systematycznie ocenia wyniki, aby zapewnić skuteczność i wydajność procesów.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Proszę skorzystać z naszej oferty doradczej. Proszę zadzwonić lub wysłać do nas e-mail.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.  Customize Customize
Yes, I agree