Usługi w ramach zintegrowanego systemu zarządzania

W interesie każdego producenta jest, by jego produkt był zawsze zgodny ze specyfikacją i spełniał wszelkie wymagania klienta. Zapewnienie tego jest centralnym zadaniem zarządzania i najlepiej do tego przystosowanym instrumentem jest system zarządzania jakością.
Wymagania te jednak rosną, a norma DIN EN ISO 9001 skupia się tylko na części ogólnego obrazu sytuacji. Należy również uwzględnić kwestie zarządzania energią, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwa pracy, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kilka systemów obok siebie nie jest efektywne i dlatego jedynym rozwiązaniem jest zintegrowany system zarządzania.
Pomagamy Państwu skoncentrować się na tym, co istotne – na Państwa produkcie – i wspieramy optymalizację procesów w tle.

Systemy zarządzania jakością są cennymi narzędziami służącymi do ciągłego doskonalenia własnej jakości działania. Odchudzone i zorientowane na praktykę systemy pozwalają na optymalizację procesów, ukierunkowaną realizację wymagań klienta i eliminację ryzyka. Żywy system zarządzania jakością wspiera Państwa firmę w osiąganiu Państwa celów – wykorzystajcie Państwo możliwości.

Certyfikacja

Systemy zarządzania jakością są cennymi narzędziami służącymi do ciągłego doskonalenia własnej jakości działania. Odchudzone i zorientowane na praktykę systemy pozwalają na optymalizację procesów, ukierunkowaną realizację wymagań klienta i eliminację ryzyka. Żywy system zarządzania jakością wspiera Państwa firmę w osiąganiu Państwa celów – wykorzystajcie Państwo możliwości.

Dzięki systemowi zarządzania energią przedsiębiorstwa mogą szczegółowo rejestrować swoje zużycie energii, identyfikować potencjalne oszczędności i określać konkretne środki służące efektywności energetycznej. Podstawą jest system, lecz praktyka działa dzięki specjalistycznej wiedzy branżowej i znajomości indywidualnych konsumentów.

ISO 50001

 • Wydarzenia informacyjne dotyczące zawartości systemu EM zgodnie z ISO 50001
 • Analiza IST do celów gromadzenia danych podstawowych
 • Analiza i opis procesów oraz propozycje optymalizacji procesów
 • Przygotowanie podręcznika zarządzania energią zawierającego Instrukcje proceduralne i robocze, formularze i karty charakterystyki
 • Szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania energią
 • Uzyskiwanie i porównywanie ofert od jednostek certyfikujących
 • Przygotowanie i monitorowanie audytu wewnętrznego z pomocą w realizacji działań
 • Wsparcie audytu zewnętrznego z pomocą w skutecznej walidacji
 • Nadzór nad regularnymi zadaniami wynikającymi z Państwa systemu zarządzania, takimi jak np. :
 • Regularne inspekcje/audyty
 • Uczestnictwo pracowników
 • Public Relations
 • Przegląd zarządzania
 • Wdrażanie środków
 • Optymalizacja Państwa systemu

Ochrona środowiska naturalnego stała się centralnym zadaniem dla wielu firm i będzie odgrywać coraz większą rolę w przyszłości. Przedsiębiorstwa coraz częściej muszą zajmować się kwestią zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wpływu na środowisko naturalne, ponieważ stoją w obliczu rosnących cen surowców, zmian w zachowaniach konsumentów lub wymogów prawnych. W celu zarządzania kwestiami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, wymagane jest interdyscyplinarne know-how i obiektywne podejście.

ISO 14001

 • Wydarzenia informacyjne na temat zawartości systemu środowiska zgodnie z ISO 14001
 • Analiza IST do celów gromadzenia danych podstawowych
 • Analiza i opis procesów oraz propozycje optymalizacji procesów
 • Przygotowanie podręcznika zarządzania środowiskiem, w tym Instrukcje proceduralne i robocze, formularze i karty charakterystyki
 • Szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania środowiskiem
 • Uzyskiwanie i porównywanie ofert od jednostek certyfikujących
 • Przygotowanie i monitorowanie audytu wewnętrznego z pomocą w realizacji działań
 • Wsparcie audytu zewnętrznego z pomocą w skutecznej walidacji
 • Nadzór nad regularnymi zadaniami wynikającymi z Państwa systemu zarządzania, takimi jak np. :
  • Regularne inspekcje/audyty
  • Uczestnictwo pracowników
  • Public Relations
  • Przegląd zarządzania
  • Wdrażanie środków
  • Optymalizacja Państwa systemu

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy wyraźnie stanowi, że przeprowadzenie oceny ryzyka należy do obowiązków pracodawcy. Dzięki prawnie ustanowionej, samoodpowiedzialnej realizacji oceny ryzyka, celem jest zapewnienie, aby przedsiębiorca wielokrotnie zajmował się zagrożeniami na terenie przedsiębiorstwa i szukał sposobów na zminimalizowanie odpowiedniego ryzyka. Pracodawca powinien zatem określić i ocenić zagrożenia, które mogą powstać podczas pracy, oraz wdrożyć odpowiednie środki ochronne.
Ocena ryzyka jest systematycznym i kompleksowym badaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń i stresów oraz określenie odpowiednich środków w konkretnym miejscu pracy, w obszarze pracy lub dla grupy osób.

Poniżej znajduje się krótka lista przepisów prawnych, na temat których możemy Państwu doradzić:

 • Ustawa o ochronie pracy
 • Ustawa o bezpieczeństwie pracy
 • Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy
 • Rozporządzenie w sprawie pracy przy monitorach komputerowych
 • Rozporządzenie w sprawie placu budowy
 • Rozporządzenie dotyczące obsługi ładunków
 • Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych
 • Ustawa o bezpieczeństwie sprzętu i produktów

OHSAS 18000

Norma OHSAS 18001 jest podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie na podstawie uznanej na całym świecie normy. Nacisk kładzie się na ochronę ludzi, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia. Środki zapobiegawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwiają pracownikom podjęcie niezbędnych działań zanim dojdzie do wypadku lub choroby. Zasadniczo, OHSAS 18001 może być wdrożony przez każdą organizację we wszystkich branżach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Zaletą normy jest z jednej strony integracja z istniejącymi strukturami systemów zarządzania zgodnie z obowiązującymi normami ISO (9001; 14001, 50001), a z drugiej strony systematyczne uwzględnianie możliwych źródeł zagrożeń i środków zapobiegawczych.

Względy związane z ryzykiem stanowią podstawowy element każdej działalności gospodarczej, podlegają jednak bardzo subiektywnym systemom oceny. Aby móc przetwarzać to w sposób zorganizowany i zorientowany na cele, wymaga to z jednej strony domyślnej struktury ustalonego systemu, a z drugiej strony doświadczenia branżowego z uwzględnieniem priorytetów.

Kontrole ochrony danych i audyty ochrony danych wykrywają zagrożenia związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informatycznym. W celu spełnienia wymogów prawa o ochronie danych osobowych i innych odpowiednich przepisów, ustalamy, czy istnieje potrzeba działania i czy należy wprowadzić zmiany.

Dzięki zewnętrznemu inspektorowi ochrony danych (IOD) w Państwa firmie spełniacie Państwo wymogi prawne. Inspektor ochrony danych pomaga w sprawach związanych z ochroną danych, takich jak dokumentacja, szkolenie personelu i zgodność z wymogami technologii informacyjnych (IT).

Wspieramy Państwa w tworzeniu systemu zarządzania ochroną danych i pomagamy stworzyć techniczne i organizacyjne warunki dla stałej i najlepszej możliwej ochrony danych. System zarządzania ochroną danych osobowych zapewnia wdrożenie i przestrzeganie przepisów i wytycznych dotyczących ochrony danych.

Zredukowane procesy i odchudzone struktury są jednym z podstawowych wymogów dla firm, aby mogły one z powodzeniem funkcjonować na rynku. Oprócz lean produkcji, lean zarządzanie ma obecnie również duże znaczenie.

Odchudzone struktury i zredukowane procesy to wymagania każdej firmy. Jednak wdrożenie procesu i zorientowanie na klienta jest wyzwaniem.

Wyjściowa sytuacja firm nadal charakteryzuje się przyspieszoną zmianą warunków środowiskowych. Globalizacja, trudniejsze warunki rynkowe i konkurencyjne, zmieniające się potrzeby i struktury klientów oraz zwiększona złożoność spowodowana rosnącą liczbą wariantów, nowymi technologiami i procesami sieciowymi stwarzają niestabilne warunki. Stwarza to ogromną presję na firmy, aby przeciwdziałały tej zmianie, przetrwaniu w konkursie selekcyjnym.

Celem jest uniknięcie marnotrawstwa i usług świadczonych na ślepo w organizacji, szczupłej struktury organizacyjnej, zarządzania poprzez standardy i kontrolę zorientowaną na proces. Wdrożenie i wprowadzenie Lean Management i Lean Production wymaga zastosowania określonych metod, takich jak np. analiza strumienia wartości i 5 S.

Zapewnienie jakości

W celu spełnienia uzgodnionych umownie wymagań klientów, planowania, przeprowadzania, monitorowania i doskonalenia wszystkich działań istotnych z punktu widzenia jakości oraz w celu zwiększenia zadowolenia klientów, efektywności energetycznej i ochrony środowiska, w naszym przedsiębiorstwie wprowadzono zintegrowany system zarządzania zgodny z normami DIN EN ISO 9001:2008, ISO 50001:2011 i DIN ISO 14001:2009, który jest stosowany w całym przedsiębiorstwie. Ponadto posiadamy dużą liczbę aktualnych certyfikatów i zatwierdzeń.

ICI – IATF 16949:2016

IATF ICI certifikat DE

IATF ICI certifikat EN

ISO 50001

Certifikat 9001

Certifikat 14001

Urządzenia pomiarowe

W celu monitorowania skuteczności naszych procesów i zapewnienia jakości, w naszych zakładach produkcyjnych dostępne są nowoczesne urządzenia do precyzyjnych pomiarów 2D i 3D.

Keyence XM-1000

Keyence IM7030T

Hexagon 7-osiowe ramię pomiarowe 8730

Mają Państwo jeszcze pytania?

Proszę skorzystać z naszej oferty doradczej. Proszę zadzwonić lub wysłać do nas e-mail.

Chcieliby Państwo nas poznać?

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.  Customize Customize
Yes, I agree